Ochrana osobných údajov

Záujemca ako potenciálny zákazník spoločnosti DS mont, a.s. je týmto poučený o spracovaní jeho osobných údajov uvedených internetovom dopyte „dohodnúť stretnutie“ uvedenom na https://dsmont.sk/#stretnutie (ďalej len „dopyt“) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR), a to na účel reagovania na dopyty potenciálnych zákazníkov za účelom nadviazania obchodnej spolupráce t.j. realizáciu predzmluvných vzťahov s potenciálnym zákazníkom vedúcich k uzatvoreniu zmluvy a na účel vedenia evidencie zaslaných dopytov.
Pri zaslaní dopytu boli použité tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailová adresa.
Použitie osobných údajov záujemcu je po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov. Právnym základom na spracúvanie uvedených osobných údajov je a) spracúvanie v rámci opatrení pred uzatvorením zmluvy a b) oprávnený záujem prevádzkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám (príjemcom).

Práva záujemcu ako dotknutej osoby sú uvedené na webe zhotoviteľa www.dsmont.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Odkliknutím potvrdenia o oboznámení sa s pravidlami osobných údajov pred odoslaním internetového dopytu záujemca potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil.

Poskytovanie osobných údajov záujemcom je požiadavkou, ktorá je potrebná na spracovanie dopytu a funkčnú realizáciu predzmluvných vzťahov a vedenie príslušnej evidencie u zhotoviteľa a dotknutá osoba je v tomto ohľade povinná poskytnúť osobné údaje, nakoľko inak by nebolo možné predzmluvné vzťahy realizovať. Zhotoviteľ nepoužíva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

Práva dotknutej osoby v zmysle čl. 13 DGPR

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov; získanie prístupu k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú; požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov; požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné; namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou; požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch; dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi; podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava; podať žiadosť alebo sťažnosť zhotoviteľovi ako prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každý záujemca ako dotknutá osoba, ktorý chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať písomne na adrese: DS mont, a.s., so sídlom Dlhá 88, 010 09 Žilina alebo na e-mailovej adrese: kovacic@dsmont.sk

Dlhá 88 010 09 Žilina

SERVIS - 0903 521 026

OBCHOD - 0903 109 572

dsmont@dsmont.sk